Ga naar inhoud

Amsterdam Oost 2020

De ware impact van ons concept zit in duurzaam in een buurt actief zijn. Des te vaker de tours plaatsvinden in dezelfde buurt; des te beter de waardering van de buurt wordt; des te vaker mensen initiatief gaan nemen in de buurt; des te sterker het netwerk in de buurt wordt. Bovendien is op een gegeven moment iedereen in de buurt uitgenodigd en kan deze buurt zeggen dat iedere bewoner ‘welkom’ is geheten. Vanaf dat moment kunnen er tours georganiseerd worden voor enkel nieuwe bewoners. 

Tours blijven aanbieden in de buurten waar we reeds actief zijn. 

In de 6 buurten waar we reeds actief zijn willen we graag tours blijven aanbieden voor bewoners. Het betreft de Indische Buurt, IJburg, OHG, Dapperbuurt, Transvaal en Oostpoort. In 2017, 2018 en 2019 zijn we gestart in deze 6 buurten en daarmee is de grootste investering (namelijk de opstart)  al gedaan. Hiermee hebben we al veel impact kunnen maken op de buurt en hebben we een stevige structuur voor de tours neergezet: getrainde en ervaren gidsen, betrokken initiatieven, goede samenwerking met de gemeente. Als we blijven samenwerken kunnen we op een punt komen dat alle bestaande bewoners de kans hebben gehad om zich (nog meer) thuis te voelen in hun buurt en blijven we de nieuwe bewoners bedienen. We zien geen aanleiding om te stoppen, aangezien nog niet lang niet alle bewoners zijn uitgenodigd. We hebben precies in beeld welke, en hoeveel, dit er zijn in iedere buurt. Bovendien zijn er in sommige buurten ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op het aantal nieuwe bewoners of demografische kenmerken waarbij onze interventie bij kan helpen. We kunnen samen in 2020 dus echt de vruchten gaan plukken van de lessen van afgelopen jaren.  

Hieronder kunt u lezen aan welke opgave in de wijken Buurtgids een positieve bijdrage kan leveren. Deze opgave (schuin gedrukt) komen uit het document ‘Gebiedsgerichte uitwerking, Amsterdam Oost’.

Op IJburg staat de ontwikkeling van meerdere nieuwe eilanden in de planning voor de komende jaren. De verwachte toename van het aantal bewoners tot 2025 is in totaal 36.000 nieuwe bewoners. Dit betekent een groei van ongeveer 50%. 

Het is van groot belang om deze nieuwe bewoners zo snel mogelijk te laten integreren in hun buurt. Buurtgids kan hieraan bijdragen met de buurttours. 

Oud Oost heeft relatief veel eenpersoonshuishoudens (57%). De buurten die de meeste aandacht vragen zijn Transvaalbuurt en Dapperbuurt. Komend jaar wordt extra ingezet op de Dapperbuurt, een combinatie van fysiek, sociaal en economisch. 

Buurtgids kan helpen om bewoners en gemeente met elkaar in contact te laten komen. De mensen die op de tours afkomen zijn vaak de mensen die de gemeente met erg veel moeite weet te bereiken. 

In de Indische Buurt concentreren de opgave zich in drie kwadranten van de IB: de Ambonplein Buurt, de Sumatraplantsoen Buurt en de Makkassarpleinbuurt. De Timorpleinbuurt is economisch sterker geworden. De opgave is om de sterkere bewoners uit deze buurt te binden aan de bewoners van de andere buurten.

De deelnemers aan de tours van Buurtgids zijn over het algemeen de sterkere bewoners. Dit biedt dus veel potentie. 

In het Oostelijk Havengebied is de sociale cohesie minder. Men wil mogelijke tegenstellingen tussen de nieuw ontwikkelde buurt zoals het Cruquiusgebied en de omliggende verouderde buurten voorkomen door onderlinge samenhang tussen deze buurten, zowel in fysiek, als in ruimtelijk en sociaal opzicht te bevorderen. Het versterken van de sociale cohesie, saamhorigheid en samenredzaamheid is de opgave. Het OHG kent een grote groep kansrijke bewoners, de opgave is hen te interesseren zich in te zetten voor de kwetsbare bewoners. Ook hier dus de kans om sterkere bewoners te triggeren om zich in te zetten voor hun omgeving. 


Iedereen in Stadsdeel Oost op tour in de eigen buurt

Wij delen graag onze visie voor Stadsdeel Oost met u: 

Vanaf 2020 kan Amsterdam Oost zeggen dat zij elke bewoner de mogelijkheid geeft zich thuis laat voelen in zijn/haar buurt. Hiermee zijn zij het eerste stadsdeel dat, door middel van buurttours voor en door de buurt, bewoners op een toegankelijke manier zich laat interesseren voor hun buren, hun omgeving en aanzet tot positief en actief samenleven.

Om alle bewoners te bereiken blijven we tours aanbieden in de huidige buurten en starten we Buurtgids op in de buurten die nog geen buurttours hebben mogen ervaren:

  • Oosterparkbuurt
  • Weesperzijdebuurt 
  • de Watergraafsmeer (Frankendael, Betondorp, Middenmeer, Omval / Overamstel)
  • Extra: Zeeburgereiland. 

Hieronder kunt u lezen aan welke opgave in de wijken Buurtgids een positieve bijdrage kan leveren. Deze opgave (schuin gedrukt) komen uit het document ‘Gebiedsgerichte uitwerking, Amsterdam Oost’.

De Oosterparkbuurt is voor Buurtgids een substantiële buurt (6187 huishoudens) waar we Buurtgids op een goede manier kunnen uitrollen.

Het gebied heeft relatief veel eenpersoonshuishoudens (57%) 

Minder bewoners dan het Amsterdams gemiddelde participeren in Oosterparkbuurt, Dapperbuurt en Transvaal. In deze buurten ligt hiervoor een opgave, inzet op ontmoeting- en ontwikkelingsplatformen, werving en selectie van vrijwilligers en betrekken van bewoners bij hun buurt. Daarbij is belangrijk dat de samenhang bestaand aanbod versterkt wordt en door- stroom bewoners bevorderd wordt.

De Weesperzijdebuurt is vrij klein (3032 huishoudens) maar heeft heel veel (nieuwe) initiatieven te bieden aan bewoners. Deze buurt is significant anders dan de omliggende buurten Transvaal en Oosterpark en kan dus niet bij deze buurten worden samengevoegd. 

Betreft Watergraafsmeer hebben we ervoor gekozen de buurt op te delen in vier subbuurten (dit kan in overleg ook anders worden), te weten Frankendael, Betondorp, Middenmeer, Omval / Overamstel omdat deze subbuurten, naar onze verwachting, hele sterke buurtidentiteiten hebben die vragen om een eigen tour. 

De bevolking in de Watergraafsmeer zal de komende jaren sterk toenemen (13% in 10 jaar). In Amstelkwartier wordt nog volop gebouwd en het Science Park kenmerkt zich door de constante aanwas van nieuwe studenten. De Weespertrekvaart, ook een buurt met veel ontwikkelingen, kenmerkt zich ook door de studentenwoningen en het nieuw te ontwikkelen gebied van de voormalige Bijlmerbajes. Ook is er een grote toename van het totaal aantal woningen in Over-Amstel.  

De opgave in het gebied zijn het versterken van de sociale netwerken, het vergroten samenredzaamheid  en de participatie te verhogen. Dit kan worden bewerkstelligt doordat mensen deel gaan nemen aan activiteiten of andere vormen van sociaal contact.  Divers aanbod aan activerings- en ontmoetingsactiviteiten voor de verschillende leefwerelden van de bewoners.

De sociale cohesie in buurten als De Eenhoorn, De Omval en Weespertrekvaart is laag en vraagt extra aandacht. 

Amstelkwartier groeit hard de komende tijd, alertheid op de sociale cohesie in deze nieuwe gebieden is belangrijk. Daarnaast vraagt deze uitbreiding in de toekomst ook om maatschappelijke accommodaties en programmering, waar middelen voor nodig zijn.

Tevens heeft Watergraafsmeer een erg groot aantal huishoudens dat uit 1 persoon bestaat (58%). Uit ons onderzoek is gebleken dat we een groot percentage alleenstaande aantrekken bij de tours. De buurttours zullen dus naar alle waarschijnlijkheid goed worden bezocht

Extra: Zeeburgereiland is ontzettend in ontwikkeling en kent op dit moment maar 658 huishoudens. Uiteraard zijn dit wel allemaal nieuwe bewoners. 

De sociale cohesie, mede door alle nieuwbouw nog beperkt. Verder uitbouwen van de verregaande samenwerking met bewoners en innovatie van vormen van samenwerking, voor zowel initiatiefrijke bewoners als empowerment van groepen die minder zichtbaar zijn in de buurt is belangrijk.

Belangrijk: Deze buurt is zo enorm in ontwikkeling en heeft op dit moment een klein aantal huishoudens dat we 2 tours zullen organiseren voor huidige bewoners maar nog geen officiële opstart zullen doen. 

 

Voordelen van tours voor bewoners van héél Oost:

  • Het welkom heten van nieuwe bewoners is een bijzondere kans om mensen direct een netwerk mee te geven in de buurt, de wijk en het stadsdeel.
  • Tevens is het een uitgesproken manier voor stadsdeel Oost om in contact te komen met al deze nieuwe bewoners en hen te betrekken bij relevante ontwikkelingen. 
  • De buurttours maken de huidige sociale structuur van de buurt zichtbaar. Het is een manier om meer mensen in contact te brengen met de reeds bestaande initiatieven waardoor daar nog meer gebruik van kan worden gemaakt. Tevens raken deelnemende bewoners geïnspireerd door de reeds actieve bewoners en zullen zij eerder geneigd zijn iets te ondernemen in hun buurt. 
  • Integrale aanpak zorgt ook voor schaalvoordelen.